Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy

 

Szanowni Państwo,

 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych, zwane RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 

W świetle powyższego informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz lub elektronicznie e-mail: ppp1@edu.bydgoszcz.pl
  2. Dane osobowe Pani/Pana są zbierane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
  3. Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych przez Administratora oraz w celach statystycznych.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
  5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 dba o aktualność i poprawność danych osobowych Pani/Pana i niezwłocznie reaguje na każdy wniosek sprostowania czy aktualizację danych.
  6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 realizuje prawo Pani/Pana do:

-        dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich poprawiania,

-   usunięcia Pana/Pani danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania,

-    do przenoszenia Pani/ Pana danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ogranicza okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z przepisami prawa jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
  3. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy również, że:

 

Na podstawie art.23 ust.1, art. 24 ust.1 art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz jest administratorem danych pracowników poradni, klientów i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy na okres wynikający z przepisów.

Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawienia, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbiorów, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowani określają inne przepisy.

 

 

Inspektorem danych osobowych jest Pani Beata Michalska
e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl