WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Opublikowano: 2020-05-11 12:06

 

Załącznik nr 1 do zarządzenie nr  9/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania poradni w okresie epidemii.

 

Regulamin funkcjonowania Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy
w okresie epidemii COVID-19.

 

 

Regulamin funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy w okresie epidemii określa:

 

 I.Ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa obowiązujące pracowników, dzieci/uczniów, klientów i interesantów Poradni

II. Organizację ruchu osobowego na terenie placówki.

III. Organizację zajęć dydaktycznych.

IV. Zasady mycia i dezynfekcji  pomieszczeń i powierzchni w poradni.

V.  Zasady komunikacji i szybkiego powiadamiania rodziców/opiekunów prawnych o ewentualnym zakażeniu ucznia SARS – Cov 2.

VI.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników poradni.

 

I.                Ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa.

 

 1. Na diagnozę przyjmowane są tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji szpitalnej – rodzic podpisuje stosowną informację przy stoliku do dezynfekcji (rodzic zaświadcza, że dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych, w miejscu zamieszkania dziecka nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną lub izolacją).
 2. W drodze do i z Poradni opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściach do budynku poradni zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku umożliwia się  skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Na terenie Poradni obowiązkowo należy nosić maseczkę zakrywając usta i nos.
 5. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.
 6. Klienci bez maseczki nie będą wpuszczani na teren Poradni.
 7. Przychodząc na diagnozę/złożyć wniosek prosimy zabrać swój długopis/ołówek oraz piórnik z kredkami.
 8. Dokumenty/ wnioski wrzucamy do skrzynki podawczej przy drzwiach do budynku.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Poradni niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Poradnię wyposaża się w termometry bezdotykowe zdeponowane odpowiednio  przy wejściu do placówki pok. 15 oraz w sekretariacie. Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich wykorzystujących przedmiotowe urządzenia w danej grupie do ich każdorazowej dezynfekcji.
 11. Na terenie Poradni obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły oraz po każdej diagnozie), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Na terenie budynku zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe wyrzuca się wyłącznie do pojemników z napisem zmieszane.

 

 II.             Organizacja ruchu osobowego na terenie placówki.

 

 1. Ogranicza się możliwość przebywania w Poradni osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, tj. rodziców/opiekunów prawnych uczniów (1 dziecko – 1 rodzic), interesantów oraz innych osób. Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki informują przy wejściu pracownika Poradni o celu wizyty oraz postępują zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Wszystkie osoby, o których mowa wyżej obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz brak objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Na badanie przychodzimy nie wcześniej niż 5 min. przed umówioną godziną.
 3. Ograniczamy do niezbędnego minimum osoby towarzyszące dziecku w diagnozie 1 dziecko/ 1 opiekun - wynika to z ograniczonej liczby osób przebywających w budynku.
 4. W celu zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki, szczególnie w miejscach wspólnych, ograniczenia gromadzenia się klientów na terenie poradni wprowadza się następujące zasady:

a)     pracownicy Poradni oraz uczniowie/klienci podczas pobytu w poradni w częściach wspólnych budynku szkolnego (w szczególności w klatkach schodowych, korytarzach, holach, toaletach,) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu społecznego,

b)     klienci do budynku Poradni wchodzą i wychodzą wejściem głównym z zasłoniętymi ustami  i nosem, zgodnie z umówioną godziną badania. Każdorazowo dezynfekują ręce oraz udają się bezpośrednio do wskazanego gabinetu, gdzie będą realizowane zajęcia,

c)     rodzice oczekujący na dziecko zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu oraz zakrywania ust i nosa.

d)     po zakończeniu badania uczniowie/dzieci wraz z rodzicami opuszczają budynek poradni wejściem głównym.

e)     zabrania się gromadzenia uczniów/rodziców bez zachowania dystansu społecznego na terenie budynku Poradni i na jej terenie.

f)      pracownicy obsługi i administracji szkoły ograniczają do minimum kontakt
z klientami i nauczycielami.

g)     W sekretariacie i archiwum, kadry oprócz Pań pracujących przebywać może 1 osoba.

h)     W gabinetach Dyrektora i Wicedyrektora  mogą przebywać max 3 osoby

 

III.           Organizacja zajęć dydaktycznych.

 

 1. W gabinecie diagnostycznym mogą przebywać max 2 osoby (dot. również pok. 34 - socjalny) zachowując dystans ok 2 m od siebie.
 2. Ogranicza się do niezbędnego minimum pomoce potrzebne do diagnozy i terapii.
 3. Uczniowie realizujący zajęcia dydaktyczne we wskazanej sali wykorzystują pomieszczenia sanitarne wyłącznie na tej samej kondygnacji.
 4. W przypadku organizacji zajęć grupowych może w nich uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 10 osób. Każdorazowo po zakończeniu zajęć należy poddać dezynfekcji wszystkie wykorzystywane urządzenia.

 IV.           Zasady mycia i dezynfekcji  pomieszczeń i powierzchni w poradni.

 

 1. Pracownik przystępujący do dezynfekcji powierzchni, bezwzględnie musi być wyposażony w odzież i obuwie robocze oraz w rękawiczki jednorazowe.
 2. Dezynfekcja powierzchni w gabinetach odbywa się po zakończonym spotkaniu z klientem. Dezynfekcji należy poddać:

a)     miejsce gdzie siedziało dziecko/rodzic – stół krzesło,

b)     stoły i krzesła w pomieszczeniach wspólnych (w szczególności w klatkach schodowych, korytarzach, holach, toaletach, świetlicy, bibliotece, szatniach sportowych) 2 razy w ciągu dnia,

c)     sprzęt używany podczas terapii SI.

         

      3. Dezynfekcja klamek od pomieszczeń, poręczy oraz toalet wykonywana jest  co 2 godziny odnotowując w rejestrze czynności.

      4. W toaletach  dezynfekcji poddaje się sedesy, baterie umywalkowe, klamki /gałki od kabin oraz  podłogi.

      5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

          Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów,

          tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

      6. Środki dezynfekcyjne można nanosić poprzez:

a)    spryskiwacze,

b)    ściereczki,

c)    mopy.

     7. Zasady bezpieczeństwa w placówkach oświatowych poza siedzibą poradni, w których realizowane są zadania statutowe Poradni określa Zarządca  obiektów, a za ich przestrzeganie i egzekwowanie odpowiedzialny jest nauczyciel realizujący zajęcia.

      8. Należy wietrzyć sale - po zakończonej diagnozie/zajęciach, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę.

      9. Kontrolę nad realizacją dezynfekcji i utrzymania właściwej czystości obiektów szkolnych sprawuje pracownik wyznaczony przez dyrektora poradni.

 

V.  Zasady komunikacji i szybkiego powiadamiania rodziców/opiekunów prawnych o ewentualnym podejrzeniu zakażenia ucznia wirusem SARS–Cov-2

 

 1. W celu zapewnienia sposobów szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia, w tym w przypadku  podejrzenia zachorowania dziecka lub personelu na COVID-19 stosowane są następujące zasady:

a)     Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wprowadzenia i weryfikacji posiadanych numerów telefonów obojga rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w czasie stanu epidemii do poradni,

b)     w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców/opiekunów prawnych dopuszcza się przekazywanie informacji poprzez komunikatory internetowe.

c)     zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych do bezzwłocznego odbierania telefonu z placówki lub w przypadku braku możliwości natychmiastowej rozmowy, jak najszybszego oddzwaniania.

d)     w sytuacji braku kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem sekretarz szkoły wyśle sms informujący rodzica o konieczności niezwłocznego kontaktu ze Poradnią w związku z zaobserwowaniem u dziecka symptomów zarażenia wirusem SARS - Cov 2.

 

        2. Postępowanie w razie podejrzenia choroby ucznia:

a)     w razie wystąpienia u dziecka przebywającego w Poradni niepokojących symptomów COVID-19: podwyższona temperatura ciała, suchy męczący kaszel, ogólne osłabienie, bóle mięśni,  wyznaczony pracownik mierzy dziecku temperaturę,

b)     przy podejrzeniu wystąpienia choroby COVID-19 u ucznia/dziecka należy niezwłocznie powiadomić dyrektora poradni, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora lub wskazaną przez niego osobę. Następnie uczeń zostaje umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu – IZOLATKA (pomieszczenie nr 37), do czasu odbioru przez rodzica. Wyznaczone pomieszczenie wyposażone jest w rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy i płyn do dezynfekcji.
W pomieszczeniu uczeń przebywa w obecności opiekuna pozostającego w odległości 2 m z zastosowaniem środków ochrony przez pracownika, a uczeń ma zakryte usta i nos.

c)     dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik (sekretarz poradni) powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o podejrzeniu zachorowania ucznia na COVID-19 i prosi o niezwłoczne odebranie dziecka z placówki, a w sytuacji braku kontaktu telefonicznego, wysyła się sms z informacją do rodziców/opiekunów prawnych,

d)     po potwierdzeniu informacji o zagrożeniu epidemiologicznym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dyrektor zleca niezwłocznie wyznaczonemu pracownikowi/pracownikom wysłanie sms-ów informujących o sytuacji epidemiologicznej rodzicom/opiekunom prawnym dzieci oraz innym przebywającym w poradni,

e)     ponadto informacja dla rodziców/opiekunów prawnych o zaleceniach Sanepidu zostanie opublikowana na stronie internetowej placówki,

f)      w przypadku potwierdzenia zachorowania pracownika, ucznia bądź innej osoby mającej kontakt z przedstawicielami społeczności poradnianej będą miały zastosowanie odrębne procedury wskazane przez właściwą stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników poradni.

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wyznacza się pomieszczenie nr 37 umożliwiające odizolowanie pracownika
  w przypadku zaobserwowania ewentualnych objawów chorobowych.
 3. Pracownicy, którzy stwierdzą u siebie wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
  w poradni procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie poradni należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 7. Specjalista ds. bhp odpowiedzialny jest za ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach poradni, w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie i poinformowanie o zaleceniach i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

 

Barbara Markiewicz

Dyrektor Poradni

Psychologiczno –Pedagogicznej nr 1

W Bydgoszczy

 

Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami poprzez e-poradnię, bądź telefonicznie.

Sekretariat Poradni będzie czynny:

Poniedziałek - Środa -  godz. 8.00 - 17.00

Czwartek - godz. 7.00 - 15.00

Piątek - godz. 7.00 - 14.00

 • Złożenie wniosku, odbiór opinii jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu.
 • Osobom bez rezerwacji nie gwarantujemy szybkiego załatwienia sprawy z uwagi na ograniczoną liczbę klientów mogących przebywać na terenie obiektu.
 • Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy pomocy skrzynki podawczej (przy drzwiach) w godzinach pracy sekretariatu.