Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy w dniu 30.09.2021 r. Podpisała porozumienie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 3 im Marii Grzegorzewskiej, który został wskazany do pełnienia roli Specjalistycznego Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Bydgoszczy.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i trybu współpracy w zakresie realizacji projektu
pn. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy (SCWEW) w ramach projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego SCWEW w Bydgoszczy jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie SCWEW.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w ramach realizacji niniejszego porozumienia jako placówka, która  posiada wyspecjalizowaną kadrę (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi itd.) z dużym doświadczeniem w wieloaspektowej pracy z dziećmi i rodziną, zobowiązała się do współpracy z utworzonym przy SOSW nr 3 Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Bydgoszczy poprzez:

- wsparcie w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów w zakresie działań edukacyjnych i wychowawczych;

- konsultacje i wsparcie merytoryczne specjalistów PPP w odniesieniu do rozpoznawania potrzeb dziecka, rodzica oraz nauczycieli;

- upowszechnianie na stronie internetowe PPP informacji o działaniach SCWEW.

 

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością SCWEW zawartą w załącznikach poniżej.